Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Bookadee bvba, gevestigd te België, Boechoutsesteenweg 3, 2540 Hove, zijn geldig vanaf 1 januari 2017 en van toepassing op alle bestellingen en verkoopstransacties via de website www.bookadee.be, met de op deze website aangeboden producten. Ze zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bookadee bvba. Op eenvoudig verzoek, bezorgen wij je een schriftelijk exemplaar.

Door een bestelling te plaatsen, aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud, behoudens uitdrukkelijk andersluidende voorafgaandelijke overeenkomst.  Tevens ga je hierdoor akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.  Bookadee bvba heeft het recht om de verkoopsvoorwaarden ten allen tijde aan te passen.  Wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging zijn geplaatst.  
Bookadee bvba garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering:
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand, zal Bookadee bvba bestellingen binnen 21 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is, of niet meer leverbaar), of er is om andere reden vertraging, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 weken na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.  Aan de leveringsplicht van Bookadee bvba zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bookadee bvba geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.  Bij bezorging aan huis, strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod van levering.  Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief.  Aan genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen:
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, of indien de fabrikant aanzienlijke tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.  
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.  Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  Alle prijzen op de site zijn in EURO en btw inclusief.

Zichttermijn / herroepingsrecht:
De aankoper heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen, binnen een periode van 14 werkdagen, zonder opgave van redenen te retourneren.  Deze termijn begint te lopen op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd aan de afnemer.  Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bookadee bvba heeft teruggezonden, is de koop een feit. de afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzenden, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering, schriftelijk melding te maken bij Bookadee bvba, boechoutsesteenweg 3, 2540 Hove, België.  de afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.  Terugzenden doe je in de originele verpakking (incl. accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. indien de spullen door de afnemer zijn gebruikt, bezwaard, of beschadigd, vervalt het recht op ontbinding.  Bookadee bvba verbindt zich ertoe, binnen de 30 dagen na goede ontvangst van een toegestane retourzending, het volledige aankoopbedrag, incl. de berekende verzendkosten aan de afnemer terug te betalen.
Het terugzenden van de goederen gebeurt volledig op kosten en risico van de afnemer. 
Retourneren van goederen die volgens de specificaties van de afnemer zijn vervaardigd (alle gepersonaliseerde artikelen), evenals het retourneren van bederfelijke aard (alle voedingswaren, om hygiënische redenen) is niet mogelijk.

Gegevensbeheer:
Indien u een bestelling plaatst bij Bookadee bvba, dan worden uw gegevens opgenomen in hun klantenbestand. Bookadee bvba houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.  Zie onze Privacy policy.
Bookadee bvba respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.  

Waarborg :
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Bookadee bvba staat enkel in voor schade die het gevolg is van zijn eigen opzet of grove fout.

Verlies en schade door verzending:
Bookadee bvba is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending, dit vanaf afgifte van uw pakket aan de verzenddienst.

Overeenkomst:
Een overeenkomst tussen Bookadee bvba en een klant, komt tot stand nadat een bestelling door Bookadee bvba op haalbaarheid is beoordeeld.  Wij behouden ons het recht voor om, zonder opgave van reden,  een bestelling niet te accepteren en brengen u, desgevallend, binnen de termijn van 8 dagen, daarvan schriftelijk op de hoogte.

Afbeeldingen en specificaties:
Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van eetiketten op de site van Bookadee bvba, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht:
bookadee bvba is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen nagekomen worden ten gevolge van overmacht.  Bookadee bvba behoudt zich in dat geval het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bookadee bvba gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.  

Eigendomsvoorbehoud:
De geleverde goederen zullen eigendom blijven van Bookadee bvba, tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.  Bij niet betaling, heeft Bookadee bvba het recht de goederen terug te vorderen op kosten van de afnemer.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter:
Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.  
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bookadee bvba en een koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, met uitzondering van die eschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Schendbaarheid:
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

 

© 2017 - 2018 Bookadee | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel