Deze algemene verkoopsvoorwaarden van Bookadee BV, gevestigd te België, Boechoutsesteenweg 3, 2540 Hove, zijn geldig vanaf 1 januari 2017 en van toepassing op alle bestellingen en verkoopstransacties via de website www.bookadee-shop.be, met de op deze website aangeboden producten. Ze zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bookadee BV. Op eenvoudig verzoek, bezorgen wij je een schriftelijk exemplaar.

Door een bestelling te plaatsen, aanvaard je deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud, behoudens uitdrukkelijk andersluidende voorafgaandelijke overeenkomst. Tevens ga je hierdoor akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Bookadee BV heeft het recht om de verkoopsvoorwaarden ten allen tijde aan te passen. Wijzigingen zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging zijn geplaatst.
Bookadee BV garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering:
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. In het kader van de regels van de koop op afstand, zal Bookadee BV bestellingen binnen 21 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is, of niet meer leverbaar), of er is om andere reden vertraging, of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 weken na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Aan de leveringsplicht van Bookadee BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bookadee BV geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis, strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod van levering. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen:
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken, of indien de fabrikant aanzienlijke tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen op de site zijn in EURO en btw inclusief.

Zichttermijn / herroepingsrecht voor verkoopsovereenkomsten:
De aankoper heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen, binnen een periode van 14 werkdagen waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, zonder opgave van redenen te retourneren.
Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bookadee BV heeft teruggezonden, is de koop een feit. de afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzenden, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering, schriftelijk melding te maken bij Bookadee BV, boechoutsesteenweg 3, 2540 Hove, België. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd. Wij stellen het op prijs dat u de goederen, indien mogelijk, terugzendt in de originele verpakking (incl. accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.


Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken
- alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft;

Bookadee BV verbindt zich ertoe, binnen de 14 dagen na goede ontvangst van een toegestane retourzending, het volledige aankoopbedrag, incl. de berekende verzendkosten aan de afnemer terug te betalen.
Het terugzenden van de goederen gebeurt volledig op kosten en risico van de afnemer.


Gegevensbeheer:
Indien u een bestelling plaatst bij Bookadee BV, dan worden uw gegevens opgenomen in hun klantenbestand. Bookadee BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy policy.
Bookadee BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Waarborg :
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Bookadee BV staat enkel in voor schade die het gevolg is van zijn eigen opzet of grove fout.

Overeenkomst:
Een overeenkomst tussen Bookadee BV en een klant, komt tot stand nadat een bestelling door Bookadee BV op haalbaarheid is beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor om, zonder opgave van reden, een bestelling niet te accepteren en brengen u, desgevallend, binnen de termijn van 8 dagen, daarvan schriftelijk op de hoogte.

Afbeeldingen en specificaties:
Alle afbeeldingen, foto`s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van eetiketten op de site van Bookadee BV, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht:
Bookadee BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen nagekomen worden ten gevolge van overmacht. Bookadee BV behoudt zich in dat geval het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bookadee BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Eigendomsvoorbehoud:
De geleverde goederen zullen eigendom blijven van Bookadee BV, tot de volledige betaling is gebeurd, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling, heeft Bookadee BV het recht de goederen terug te vorderen op kosten van de afnemer.

Toepasselijk recht / bevoegde rechter:
Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.
Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bookadee BV en een koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, met uitzondering van die eschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Schendbaarheid:
Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 Bookadee | sitemap | rss